Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của BEMO Edu

Sứ mệnh

BEMO Edu mong muốn góp phần xây dựng ngành thẩm mỹ chuẩn hóa về chuyên môn, chuyên nghiệp về dịch vụ để mang lại giá trị tốt nhất cho cộng đồng tại thị trường Việt Nam.

Tầm nhìn

Sau 3 năm, BEMO Edu sẽ trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao số 1 thị trường Việt Nam

Giá trị cốt lõi

  • Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, công ty và đối tác.
  • Công bằng và trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
  • Môi trường làm việc hợp tác và tinh thần đồng đội.
  • Không ngừng nỗ lực, hoàn thiện & thích ứng.
  • Tích cực đóng góp cho sự thịnh vượng & hạnh phúc của cộng đồng.